divendres, 8 de novembre de 2013

CARTA DE L'APIMA LLIURADA AL BATLE DE SELVA

Selva, 23 de setembre de 2013


Senyor Batle de Selva,

Atès el rumb que ha pres el conflicte generat entre el Govern de les Illes Balears i la totalitat de la comunitat educativa que no ha permès iniciar encara les classes d'aquest curs acadèmic a la nostra escola i a la majoria d'escoles de les Illes Balears, com a representants de l’APIMA del CEIP es Putxet de Selva li volem transmetre la gran preocupació dels pares i mares de l’alumnat atesa la gravetat de la situació.

Alguns dels aspectes que més ens preocupen com a famílies i, per tant, com a membres de la comunitat educativa són:
 1. Que quan un docent per problemes de salut esdevé baixa laboral, aquest no és substituït des del primer dia, sinó que per quedar coberta la seva plaça la conselleria espera quinze dies o fins a un mes a substituir-lo, amb tots els problemes que això suposa.
 2. Que les ajudes de menjador escolar i les beques que s'adjudiquen a les famílies més necessitades no arriben quan es detecta la necessitat. Per tant, ens agradaria que no s'endarrerissin tant de temps com ha passat durant els darrers cursos (fins fa poc no han arribat les ajudes del curs passat). Així, garantirem que tot l'alumnat pugui beneficiar-se d'una educació íntegra sense cap tipus d'exclusió ni mancança bàsica.
 3. Les ràtios actuals d'alumnes per aula són tan altes que moltes vegades s'ha de fer difícil que els nostres fills i filles rebin una atenció més individualitzada. Per tant, ens agradaria que les ràtios alumnes/aula poguessin tornar a ser les d'abans de les retallades en educació i sempre tenint en compte les característiques de cada grup-classe.
 4. No entenem per quin motiu el projecte del Tractament Integrat de Llengües del centre presentat el passat mes de juny no va ser aprovat per la Conselleria d’Educació, ja que es va realitzar d’acord amb l’article 20 i, a més a més, va tenir el suport de les famílies i del consell escolar del qual vostè en forma part.
 5. Totes les famílies, sense excepció, estam a favor d’una major presència de l’anglès a les aules i en altres àmbits socials. Ara bé, aquest procés cal fer-ho d’una manera progressiva i seguint uns criteris pedagògics. Com a pares, i fent cas de totes les opinions dels més prestigiosos pedagogs, tenim molts de dubtes que els nostres infants que fins ara tenien una, dues o tres hores setmanals d’anglès segons el nivell, ara, de cop i volta, puguin realitzar àrees no lingüístiques en aquest idioma.
 6. El projecte que per a aquest curs es vol aplicar no ha estat consultat als pares i el consell escolar hi ha votat en contra. A més a més, a hores d’ara, la conselleria encara no ha donat una resposta formal de si aprova el projecte o no.
 7. Ens dol molt, com a famílies, que en aquest moment, malgrat la llei vigent ho contempli, se’ns deixi de banda al màxim òrgan de representació que és el consell escolar. A la propera llei d’educació que es vol aprovar (la LOMCE) el consell escolar serà només un òrgan de consulta. Això fa que com a famílies implicades en l’educació dels nostres infants passem a ser uns simples espectadors del seu procés educatiu formal i impossibilitant que els centres educatius gaudeixin d'una certa autonomia per poder elaborar projectes educatius que treballin per superar les deficiències concretes de cada escola.
 8. És evident, que per dur a terme un projecte d’aquesta naturalesa, a part del que s’ha dit més amunt, es necessiten augmentar de manera considerable els recursos humans de què disposen els centres, comptar amb mestres especialistes que siguin vertaders referents lingüístics per a l’alumnat, disminuir les ràtios a les aules, etc. La realitat, però, és que succeeix tot el contrari. Les retallades impliquen la disminució dels docents als centres educatius, absència de plans de formació abans de la implantació del TIL, supressió de projectes de suport educatiu, etc.
 9. Davant tota aquesta situació que hem exposat, si bé tot l'alumnat se'n veurà perjudicat, el col·lectiu que no cal oblidar i tenir molt present és el de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, que amb el nou model escolar que es vol implantar veurà com aquestes necessitat s'incrementen, li dificultarà l'aprenentatge i de cada vegada es veuran més exclosos del procés educatiu.
Nosaltres, com a representants de l’APIMA, demanam la implicació de l’Ajuntament de Selva per donar suport a les famílies del nostre municipi per tal de cercar una solució a la situació actual. Ens agradaria que com a batle d’aquest poble:
 1. Fes públic el seu suport a les demandes de la comunitat educativa.
 2. Faci arribar a la consellera d’Educació les preocupacions i dubtes de les famílies del CEIP es Putxet i que se’ns doni una resposta.
 3. I, sobretot, la necessitat urgent que s’obri un procés de diàleg, en què la Conselleria d’Educació escolti tota la comunitat educativa i s’arribi a un consens, ja que de no ser així els nostres infants seran els més perjudicats.

En darrer lloc ens agradaria que ens fes arribar la seva resposta per escrit per tal de poder comunicar-ho a la resta de famílies.


Atentament,

APIMA del CEIP es Putxet de Selva


SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SELVA